Säker läkemedelshantering regleras i Socialstyrelsens författningssamling. Enligt författningen ska en läkemedelsordination vara skriftlig och innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkterna för administrering.

Verksam substans

Verksam substans är den farmakologiskt aktiva substansen i ett läkemedel, dvs. den beståndsdel i ett läkemedel som ger farmakologisk effekt i kroppen

Styrka

Styrka definieras som mängd verksam substans per enhet, t.ex. per tablett eller milliliter lösning.

Mängd verksam

Denna mängd anger hur mycket av den farmakologiskt aktiva substansen uttryckt i g, mg eller μg som finns i exempelvis en tablett eller en kapsel.

Millimol per milliliter

Molaritet anger antalet partiklar (atomer, molekyler eller joner) av ett ämne per volymenhet lösning. Grundenheten är mol, men den enhet som man oftast kommer i kontakt med i vården är millimol

(mmol), t.ex. i samband med elektrolyttillsatser till infusionslösningar. 1 millimol = en tusendels mol.

Procent %

Numera är det ovanligt att läkemedels styrka anges i procent, men begreppet förekommer fortfarande i vården. Procenttalet anger antal gram eller milliliter verksam substans i 100 ml lösning (massa/volymprocent

respektive volymprocent) eller antal gram verksam substans i 100 g salva/kräm (massaprocent).

Dos

Dos är den mängd av ett läkemedel som ordineras till patienten. Dosen ska anges som antalet avdelade läkemedelsdoser, t.ex. tabletter eller läkemedlets volym per doseringstillfälle.

1 % = 1/100 = 0,001

1 % betyder att 1 g verksam substans finns på 100 ml lösning

100 % betyder att 1 g verksam substans finns på 1 ml lösning

x % betyder att det finns x g på 100 ml lösning

1 g = 1000 mg

Infusion (dropp)

Iinfusionshastighet = antalet droppar/minut

Infusionsmängd = dropptakt x infusionstid

Dropptakt = infusionsmängd/infusionstid

Infusionstid = infusionsmängd/dropptakt

Bolusinjektion = tillförsel av en hög dos av ett läkemedel som ges, intravenöst, intramuskulärt eller subkutant, för att snabbare nå terapeutisk koncentration i blodet. I ett vanligt droppaggregat med klar infusionslösning är 1 ml ≈ 20 droppar ≈ 20 droppar/ml. För exakt uträkning av infusionshastighet används idag ibland infusionspumpar där man ställer in exakt antal ml/timme.

Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i:

Socialstyrelsen publicerar författningar om läkemedelshantering

Socialstyrelsen | Författningar

Läkemedelsverket ger ut föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel. På läkemedelsverket hittar du också regler och lagar om biverkansrapportering

LIF |