Förslag på genomförande

 • Ta på förkläde och desinficera händerna.
 • Koppla ihop trevägskranen och injektionsventileren om inte trevägskranen är utrustad med injektionsventiler från fabrik. Skall infusionen kopplas samtidigt som man byter trevägskranen kopplas denna lämpligen till den "raka" infarten på trevägskranen med injektionsventil mellan infusionsaggregat och trevägskran.
 • Spola igenom trevägskranen. Injektionsventiler och infarter och skall spolas "utifrån" så att all luft avlägsnas.
 • Stäng trevägskranen genom att ställa den så att alla infarter är stängda.
 • Lägg patienten i planläge (om patientens tillstånd medger detta) och för undan skjortan och sängkläderna utan att blotta patienten mer än nödvändigt
 • Se till att eventuellt tillkopplad/pågående infusion stängs av.
 • Desinficera händerna igen och ta på rena handskar.
 • Stäng den centrala venkatetern - kan göras på olika sätt beroende på typ av central venkateter. Det kan finnas en avstängningsanordning av skjutreglagetyp eller någon form av klämma direkt på slangen. Koppla sedan bort den gamla trevägskranen.
 • Desinficera den centrala venkateterns koppling (utgörs ofta av säkerhetsventil om sådan finns. Vid inläggningen av CVK sätts ofta en säkerhetsventil som normalt inte byts under behandlingstiden. Se till att bevara aseptiken efter desinfektion, exempelvis genom att lägga en torr steril kompress under kopplingsventilen mot huden, alternativt hålla den i handen. Låt torka.
 • Kontrollera åter att den nya infusionen med trevägskran och injektionsventiler är fri från luft och koppla den sedan till venkatetern.
 • Kontrollera venkateterns funktion med injektion med NaCl 9 mg/ml. Den mängd natriumklorid som injiceras är vanligen minst 20 ml, dock måste hänsyn tas till patientens tillstånd och vätskestatus. Desinficera injektionsventilen innan sprutan appliceras.
 • Öppna trevägskranen mot sprutan (stäng mot infusionen) och kontrollera eventuellt backflöde genom att aspirera försiktigt och se att blod backar upp i venkatetern. Observera! Blod skall
 • inte dras upp i säkerhetsventil eller trevägskranen.
 • Spola tillbaka blodet med natriumklorid 9 mg/ml i tillräcklig mängd (vanligen 20-40 ml).
 • Öppna infusionsaggregatets slangklämma och ställ trevägskranen så att den är öppen mot infusionen och den centrala venkatetern, men stängd mot den injektionsventil där sprutan suttit. Ställ in ordinerad infusionshastighet.
 • Återställ patientens kroppsläge om planläge använts.

Byte av trevägskran och injektionsventiler

Sjuksköterskan ansvarar för byte av den trevägskran med eventuella injektionsventiler som är kopplad till den centrala venkatetern. Byte av trevägskranen och injektionsventilen sker vanligen vart tredje till vart sjunde dygn (72-168 tim) om endast klara lösningar och vätskor administrerats. Vid transfusion av blodprodukter eller infusion av fettemulsioner via CVK kan byte behöva ske oftare, beroende på vilken typ av trevägskran och

injektionsventil som används (följ lokala anvisningar). Byte av trevägskranen görs lämpligen i samband med bytet av infusionspåse med aggregat. I samband med kopplingen av den nya infusionen och trevägskranen utförs också en kontroll av venkateterns funktion med spolning och eventuell backflödeskontroll.

 

Utrustningslista

 • Egen skyddsutrustning - förkläde och rena handskar
 • Infusion enligt ordination
 • Infusionsaggregat
 • Etikett för märkning av infusion
 • Trevägskran (ev. med färdigmonterade injektionsventiler)
 • Injektionsventiler
 • Sterila kompresser
 • Tork
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml för desinfektion av central venkateter (säkerhetsventilen) och injektionsventil
 • Spruta 5 ml för genomspolning av trevägskran och injektionsventil
 • Sprutor 2 x 20 ml för kontroll av flöde/backflöde - eventuellt med luerlockfattning
 • Etiketter för märkning av sprutor