Hjärtats fyra rum och retledningssystem, Från sinusknutan avfyras en depolariserande impuls son, färdas genom förmaken och via AV-noden till kammarna. Impulsen aktiverar hjärtmuskelcellerna som därmed kontraherar. Strömmen som alstras när förmak och kammar myokard aktiveras ger upphov till den klassiska EKG-kurvan. Förmakens aktivering ger upphov till P-vågen på EKG-kurvan. Kammarnas aktivering ger upphov till QRS-komplexe. Kammarnas återställning avspeglas i T-vågen.