• Vad exakt är det som ska uppnås?
  • Är målet realistiskt och möjligt att uppnå?
  • Hur lång tid kommer det att ta att uppnå målet?
  • Hur vet jag att målet har uppnåtts och hur ska det mätas?

 

SMART-kriterierna

 

Specifikt

Det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de personer som ska uppnå målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka.

 

Mätbart

Redan då ni sätter målet bör ni besluta hur ni mäter att ni lyckats. Det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till: är det en viss kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etcetera?

 

Accepterat

För att målet ska upplevas som relevant måste man förstå vad målet innebär: saknas förståelse är det svårt att känna motivation och sannolikheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i att ta fram målet är ett nyckelord för att uppnå acceptans och för att undvika otydlighet.

 

Realistiskt

Det ska vara möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion kring om målet är realistiskt är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetaren. Tolkar ni målet på samma sätt? Finns det oklarheten som inte är utredda kring de andra kriterierna?

 

Tidsbundet

Det ska finnas en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt.

 

 

SPECIFIKT

Mål bör vara så specifika som möjligt för att lättare kunna uppnås och även mätas. Är målet för vagt utgör det ingen tydlig vägledning för vad som förväntas uppnås. Målet "att återfå hälsa" är snarare en vision än ett mätbart mål. Ett tydligare mål skulle kunna vara "att klara personlig hygien och förflyttning självständigt" eller "att äta självständigt".

 

MÄTBART

Målet behöver vara mätbart, annars är det inte möjligt att utvärdera om målet har nåtts eller inte. En bedömning av hur man kan följa upp måluppfyllelsen behöver göras redan när målet formuleras, och det kan ibland vara klokt att uppföljningsmetoden också framgår av själva formuleringen. Om målet för omvårdnaden är formulerat "smärta mindre än 3 på VAS-skalan", så innehåller målformuleringen också en vägledning om vilket utfallsmått som ska användas: smärtskattning enligt VAS (visuell analog skala). Om målet i stället var formulerat "ingen smärta". eller "hanterbar smärta" så lämnar det öppet för olika uppföljningsmetoder. Det kan göras med hjälp av smärtskattning enligt VAS, men skulle också kunna utvärderas på andra sätt.

 

ACCEPTERAT

Målet behöver vara accepterat, det vill säga det behöver vara något som patienten själv vill uppnå, något som är åtråvärt och önskvärt. Om inte patienten själv vill uppnå det förväntade tillståndet så minskas chanserna att målet kommer att uppnås. Det finns givetvis situationer när inte patienten själv kan ta aktiv del i sin egen vård, men i möjligaste mån bör patientens önskemål styra det förväntade resultatet.

 

REALISTISKT

Målet behöver vara realistiskt, det vill säga möjligt att uppnå. Det innebär att det inte får vara så högt ställt att det i praktiken är omöjligt att nå dit - då kan målet nästan bli kontraproduktivt och verka hämmande på motivationen att förbättra hälsosituationen. Målet får inte heller vara för lågt satt, till exempel så att det uppnås oavsett vad som sker. Då utgör det ingen utmaning och blir ingen samlande kraft för vad som ska uppnås i omvårdnaden.

 

TIDSBESTÄMT

Att tidsätta när målet ska nås är det absolut viktigaste kriteriet och väldigt vanligt att missa. Om det inte finns ett tidsperspektiv angivet så är det omöjligt att veta när målet förväntas vara uppnått. När förväntas man utvärdera om målet har uppnåtts - i morgon eller om en eller två veckor? Om tidsperspektivet är oklart blir utvärderingen oftast inte gjord alls. Det är därför viktigt att sätta både långsiktiga och kortsiktiga delmål med en tydlig tidsram.